Vase, T. J. Edwards, 2005

Wheel-thrown stoneware, poured titanium glaze,
salt-fired to cone 10, 14" tall

Go Back